سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
+1 امتیاز
پایان سلسله اشکانیان به چه صورت بود؟!
در تاریخ ایران توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ
در سال 215 اوضاع آشفته ایران كاراكالا امپراتور روم را بر آن داشت تا به ایران حمله كند. او ابتدا شاهك آسروئنه و ارمنستان را دعوت به روم كرد و آنها را با نیرنگ اسیر كرد. نامه ای به اردوان نوشت و از دخترش خواستگاری كرد. اردوان نپذیرفت و او دوباره نوشت و با اردوان قرار ملاقات در آسیا گذاشت. اردوان مجلس شادی ترتیب داد و به محض اینكه رومیان مسلح به اردوگاه اشكانیان غیر مسلح آماده عروسی رسیدند آنها را كشتند و حمام خون به راه انداختند. اردوان به زحمت توانست فرار كند. امپراتور روم به گور شاهان اشکانی در آدیانه حمله كرد و روستاها و شهرها را به بدترین وجه غارت كرد. خود رومیان نیز در باره نامردی و نیرنگ او بسیار نوشته اند. سرانجام او به دست نگهبان خود كشته شد. ماكریانوس امپراتور بعدی از اردوان خواست صلح كنند ولی نتوانست شروط اردوان را بپذیرد و بین آنها جنگ در گرفت و امپراتور روم شكست خورد و مجبور به پرداخت غرامت سنگین 50 میلیون درهمی شد. اردوان پسر خود ارشك را شاه ارمنستان نمود. اردوان با اردشیر شاهك پارس درگیر شد. پس از اینكه اردشیر از پارس به كرمان می تازد وبرادر اردوان بلاش پنجم را دستگیر میكند.اردوان نروفر را به جنگ اردشیر میفرستد ولی او شكست می خورد و خود اردوان تصمیم به حمله میگیرد. در این حمله اردوان هم تاج میبازد هم جان. اردشیر بر سر او لگد میكوبد و پوست او را در معبد آناهیتا می آویزد و سلسله اشکانی پس از نزدیك 500 سال متلاشی میشود (منبع: اطلس تاریخ ایران iranatlas.info)
توسط


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر