سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
آيا سياره ي مريخ واقعا سرخ است ؟ اگر اینطور نیست، چرا به ان سیاره سرخ می گویند؟!
در اخترشناسی توسط

2 پاسخ

0 امتیاز

http://payamtest.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%9F.jpgسیاره سرخ

توسط
0 امتیاز

http://payamtest.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%9F.jpgسیاره سرخ مریخ

توسط

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

78 پرسش
78 پاسخ
5 دیدگاه
55 کاربر